MERE END 500 MEDLEMMER ÅRLIGT
OVER 70 FORSKELLIGE HOLD PÅ 6 NIVEAUER
100+ ÅRS ERFARING - STILL GOING STRONG
Priser Betingelser Vedtægter Generalforsamlinger Forklaringer

  Vedtægter for Aarhus 1900 svømning

    

§ A

Navn og Hjemsted

Foreningens Navn er Aarhus Idrætsforening af 1900, Svømmeafdeling. Foreningen har hjemsted i Aarhus
Kommune

§ B

Foreningens formål er at udbrede kendskabet på såvel konkurrence- som motionsplan til vandlige aktiviteter.

Foreningen tilbyder frivillig folkeoplysende foreningsarbejde efter folkeoplysningsloven. Foreningens virke er
almennyttig og åben for enhver, som tilslutter sig foreningens formål.

§ C

Kontingent

Afdelings kontingent fastsættes af bestyrelsen. Kontingentet betale sæsonvis forud.

Et medlem betragtes som udmeldt når den pågældende ikke har betalt sit kontingent , senest 1 måned efter, at
der er rykket for det.

§ D

Udmeldelse og Eksklusion

1.    Til gyldig udmeldelse kræves, at den sker skriftlig til afdelingen med mindst 14 dages varsel, og at de pågældende har betalt kontingens frem til den dag, hvorfra udmeldingen har virkning. Der kan ikke fra medlemmets side kræves kontingent tilbagebetaling.

2.    Når et medlem er i kontingent restance udover 3 mdr. kan bestyrelsen ekskludere vedkommende. Ingen, der er udelukket pga. kontingentrestance, kan optages på ny som medlem af afdelingen, førend vedkommende har betalt sin gæld til afdelingen.

3.    I øvrigt kan bestyrelsen ekskludere et medlem, når særlige forhold giver anledning dertil. Bestyrelsens beslutning herom kræver dog, at mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer har stemt for eksklusion. Vedkommende skal, inden bestyrelsen træffer sin afgørelse, have haft lejlighed til at fremføre sit forsvar og kræve, at spørgsmål om eksklusion afgøres på førstkommende generalforsamling. .

4.    Endelig kan et medlems ekskluderes, når der efter forslag af mindst et medlem vedtages på generalforsamlingen. I alle tilfælde hvor en eksklusion skal behandles på en generalforsamling, har vedkommende krav på, at få meddelelse herom senest 3 døgn før generalforsamlingen afholdes. Ligesom han har adgang til denne med ret til at forsvare sig. Spørgsmålet om eksklusion skal optages som et særskilt punkt på dagsordenen.

5.    Generalforsamlingens beslutning om eksklusion kræver samme majoritet, som ved ændringer af afdelings vedtægter jf. ?

6.    Et medlem der er ekskluderet iht. generalforsamlingsbeslutning, kan såfremt hovedledelsen ikke har tilsidesat eksklusionen, kun optages som medlem ved ny generalforsamlingsbeslutning

 

§E

Generalforsamling

Stk.1 Ordinær generalforsamling

1.    Generalforsamlingen har med de indskrænkninger, som disse vedtægter og foreningens love forskriver, den højeste myndighed i alle afdelingens anliggender.

2.    Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år mindst 15 dage før foreningens ordinære repræsentantskabsmøde og indkaldes med mindst 3 ugers varsel via klubbens hjemmeside.

3.    Forslag, der ønskes forelagt generalforsamlingen til vedtagelse, kan fremsættes af ethvert medlem og skal være bestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen afholdes. Forslagene skal optegnes på dagsordenen.

4.    Stemmeret har

a)      Alle medlemmer, der har været medlem af afdelingen i de seneste 3 måneder før generalforsamlingen.

b)    Forældre til alle medlemmer under 18 år, der har været medlem af afdelingen i de seneste 3 måneder før generalforsamlingen.

c)     Børn og unge under 18 må gerne deltage i bestyrelsen, men har ikke stemmeret.

    1. Stemmeret kun ved personligt fremmøde.

Stk. 2 Generalforsamlingens ledelse m.v.

1.    Generalforsamlingens dirigent må ikke være medlem af bestyrelsen

2.    Generalforsamlingen træffer sine beslutninger ved simpelt flertal jf. ? og 13

3.    Dirigenten bestemmer afstemningsmåden. Dog skal afstemningen på begæring af mindst et medlem foregå skriftligt.

4.    Generalforsamlingens beslutninger indføres i en protokol, hvori også et referat af forhandlingerne optages i det omfang dirigenten bestemmer.

5.    Udskrift af protokollen og et specificeret og revideret regnskab skal umiddelbart efter generalforsamlingen tilgå Hovedledelsen i Aarhus 1900.

Stk. 3 Ekstraordinær generalforsamling

1.    Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen, og skal indkaldes når mindst 15 stemmeberettigede medlemmer skriftligt stiller krav herom til bestyrelsen. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes, senest en måned efter at begæringen er fremsat overfor bestyrelsen, med oplysning om det emne der ønskes behandlet.

2.    Om indkaldelsesmåde og bekendtgørelse af dagsorden gælder bestemmelserne i ?.

3.    Udskrift af protokollen skal umiddelbart den ekstraordinære generalforsamling tilgå Hovedledelsen i Aarhus 1900.

§ F

Stk 1 Bestyrelsen

·      Bestyrelsen er afdelingens daglige ledelse og repræsenterer afdelingen i alle forhold.

·      Valgbar til bestyrelsen er enhver, der har stemmeret. Bestyrelsen består af en formand, en kasserer, en sekretær, en svømmeleder samt op til 3 yderligere bestyrelsesmedlemmer.

·      Formand,og sekretær vælges for 2 år ad gangen i ulige årstal.

·      Kassereren og svømmelederen vælges for 2 år ad gangen i lige årstal

·      De op til 3 yderligere bestyrelsesmedlemmer vælges for 1 år ad gangen

·      Genvalg kan finde sted

 

Stk. 2  Bestyrelsens opgaver og virke

Bestyrelsen er ansvarlig overfor Aarhus Byråd for anvendelsen af det herfra modtagne tilskud, for anvist lokaler
m.v. og for regnskab og dokumentations for virksomheden. Bestyrelsen udarbejder en gang årligt en beretning,
hvori foreningens virksomhed i det forløbne år beskrives.

Bestyrelsen indkalder til generalforsamling mindst 1 gang årligt.


Stk. 3 Udvalg

Udvalg kan nedsættes af bestyrelsen efter behov. Disse refererer til bestyrelsen.


 

Stk. 4 Konstituering og tegningsret

1.    Bestyrelsen har konstituerings og tegningsret i hele perioden.

2.    Første bestyrelsesmøde skal afholdes senest 14 dage efter generalforsamlingen.

3.    Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

4.    Bestyrelse er kun beslutningsdygtig når mindst halvdelen af dens medlemmer er tilstede. Heriblandt formanden eller svømmelederen.

5.    Beslutninger træffes ved simpelt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende. I formandens forfald indtræder svømmelederen i hans sted.

6.    Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

7.    Over bestyrelsens forhandlinger føres en protokol.

8.    Afdelingen tegnes af formanden.

9.    Ved økonomiske dispositioner kræves underskrift af 2 af følgende i foreningen: Formanden, Kassereren eller Sekretæren.

10. Ved køb, salg og pantsætning af fast ejendom samt gældsstiftelse tegnes afdelingen af den samlede bestyrelse.

11. Afdelingen hæfter kun for den til afdelingen til enhver tid hørende formue. Der påhviler ikke afdelingens bestyrelse eller medlemmer nogen personlig hæftelse.

§ G

Regnskab

1.    Afdelingens regnskab er kalenderåret.

2.    Bestyrelsen skal inden 1 februar afgive driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31.12. til revisorerne.

3.    Driftsregnskab og status forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse og skal være forsynet med revisorernes påtegning.

§ H

 Revision

1.    Afdelingens 2 revisorer vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen og er skiftevis på valg. Hvert år vælges en revisorsuppleant.

2.    Revisorerne skal hvert år i februar gennemgå de samlede regnskaber og påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med påtegning.

3.    Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger.

§ I

Ophør.

Beslutning om foreningens ophør eller likvidation skal ske på samme måde som vedtægtsændringer.
Ved ophør skal evt. overskud anvendes til almennyttige formål inden for folkeoplysningslovens område

§ J

Foreningens repræsentantskab

Formanden og kassereren er automatisk medlemmer af foreningens repræsentantskab. Bestyrelsen vælger de
øvrige medlemmer

§ K

Vedtægtsændringer.

Forandringer af disse vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, dog kun med 2/3''''s majoritet. Afdelingen
kan kun nedlægges ved en beslutning taget af foreningens repræsentantskab jf. foreningens love ? stk. 2

§ L

Foreningens love.

Foreningens love er, i den udstrækning de kan finde anvendelse, direkte gældende i afdelingen.

 

 

Priser Betingelser Vedtægter Generalforsamlinger Forklaringer

Seneste nyt

ØVET ELLER BEGYNDER - VANDET ER DET SAMME OG TAGER IKKE PARTI. HVORFRA DIT UDGANGSPUNKT END SPRINGER, VIL VANDET ALTID BÆRE DIG FREMAD MOD MÅLET - OG DET ER ALDRIG FOR SENT AT PÅBEGYNDE REJSEN.

- Aarhus 1900 svømning

Vores samarbejdspartnere

BLIV MEDLEM

Bliv
medlem nu

Vi glæder os til at hjælpe dig i gang med din træning. Vi har hold for alle aldre og ambitioner.